ความคิดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสำนักพาณิชย์นิยม

ขอบคุณรูปภาพจาก: th.wikipedia.org

ความคิดทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสำนักพาณิชย์นิยม 
-สำนักนี้มีความคิดชาตินิยม nationalism และเน้นการสร้างความมั่งคั่งของชาติ wealth of Nation  เป็นเป้าหมายสำคัญสูงสุดทางเศรษฐกิจซึ่งสนับสนุนบทบาทของชนชั้นอื่นๆเพราะเห็นว่าชนชั้นพ่อค้าเป็นผู้สร้างความมั่งคั่งทางวัตถุให้แก่ชาติได้จากการขายโดยเฉพาะการค้าระหว่างประเทศในขณะที่กษัตริย์และรัฐบาลอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์เป็นผู้เดียวที่ปกป้องความมั่งคั่งตลอดจนความร่วมมือสนับสนุนการค้าและชนชั้นของพ่อค้าในการสร้างความมั่งคั่งให้ประเทศ 
-การสะสมความมั่งคั่งและการกระจายความมั่งคั่ง
            สำนักพาณิชย์นิยมเชื่อว่าการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเป็นเป้าหมายของการที่จะทำให้ชาติแข็งแกร่งและอยู่รอดได้ทั้งนี้พวกเขาเห็นว่าเมื่อประเทศมีการค้าสร้างรายได้และมีการสะสมทองคำมากขึ้นจะทำให้รัฐสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้นจึงมีความมั่นคงและนำเงินเหล่านั้นไปใช้จ่ายในทางทหารและการปกครองได้มากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามสำนักพาณิชย์นิยมไม่ได้สนับสนุนการกระจายความมั่งคั่งในเชิงเศรษฐกิจให้แก่คนทุกชนชั้นในสังคมแต่อย่างใดอีกทั้งบางคนยังสนับสนุนให้ มีประชากรมากๆเพื่อให้ค่าจ้างมีราคาถูกลง 
-การค้าและเศรษฐกิจ
            สำนักพาณิชย์นิยมมีความเชื่อว่าการค้าระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการสร้างความมั่งคั่งนั่นหมายความว่าการเกินดุลการค้าและบริการระหว่างประเทศให้ได้มากที่สุดซึ่งหมายถึงการหารายได้เข้าประเทศให้ได้มากกว่าการใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้านำเข้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเอง ส่วนการผลิต มีความสำคัญรองลงไปจากการค้าและมีหน้าที่เพียงพอสินค้าให้แก่ระบบการค้าระหว่างประเทศเพราะนอกจากภาคการผลิตแล้ว รายได้และความมั่งคั่งจากการค้าอาจจะเกิดขึ้นจากการค้าขายทรัพยากรธรรมชาติหรือสินค้าที่เก็บเกี่ยวได้มาจากอาณานิคมโดยที่ไม่ต้องผลิตหรือแปรรูปเพื่อขาย
-นโยบายการเงินและการคลัง 
            ความคิดเห็นในเรื่องเงินตราของนักคิดพาณิชย์นิยมการสนับสนุนนโยบายการเงินแบบขยายตัวโดยเห็นว่าปริมาณเงินที่มากขึ้นจะทำให้เกิดความมั่งคั่งและกิจกรรมทางเศรษฐกิจขยายตัวโดยมีการเพิ่มขึ้นของหลักการในระดับหนึ่งซึ่งนับเป็นนโยบายการเงินที่สำนักนี้เห็นชอบส่วนการลดปริมาณการทางการเงินเป็นนโยบายการเงินหดตัวเป็นสิ่งตรงข้ามและไม่สนับสนุน
ส่วนในด้านนโยบายการคลังสำนักพาณิชย์นิยมและบทบาทของรัฐเป็นอย่างสูงในการแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการเก็บภาษีรายได้โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศสำนักนี้จึงนิยมสนับสนุนการตั้งภาษีสินค้านําเข้าของคู่แข่งและสินค้าฟุ่มเฟือยไว้ในระดับสูงและให้มีการลดหย่อนภาษีสินค้านำเข้าวัตถุดิบที่ไม่มีหรือมีน้อยภายในประเทศเพื่อนำมาผลิตสินค้าที่สำคัญภายในประเทศเพื่อการส่งออกทั้งนี้เพื่อให้มีการเกินดุลการค้ามากขึ้นและนำรายได้เข้าประเทศมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการเรียกเก็บภาษีในธุรกิจที่รัฐไม่สนับสนุนหรือให้เงินอุดหนุนsubsidy
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มูลค่าและราคา
ขอบคุณรูปภาพจาก:muegao.blogspot.com
- มูลค่าและราคา
            สำนักพาณิชย์นิยมมีค่านิยมวัดมูลค่าสิ่งของตามราคาตลาดที่เป็นจริงแต่มีจุดเด่นอยู่ที่การเห็นความสำคัญของการในการสะสมความมั่งคั่งและเห็นว่าเงินมีมูลค่าในตัวของมันเองเช่นเดียวกับสินค้าอื่นด้วยเหตุนี้จึงสนับสนุนการมีและสะสมทองคำจำนวนมากเพื่อสร้างความมั่งคั่งที่อาจไม่จำเป็นต้องผลิตหรือหารายได้จากภาคเศรษฐกิจจริง
-เศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว
            สำนักพาณิชย์นิยมไม่ได้แบ่งระยะเวลาทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนจะสามารถตีความได้ว่าการสะสมความมั่งคั่งโดยการค้าระหว่างประเทศที่เกินดุลและสะสมทองคำให้มากขึ้นไม่สนใจว่าเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเพราะหัวใจสำคัญอยู่ที่การสะสมความมั่งคั่งด้วยทองคำและเงินต่างๆจึงขัดแย้งในทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่จะเห็นว่ามีผลดีเฉพาะในระยะสั้นแต่จะมีผลเสียในระยะสั้นการเกินดุลการค้าและบริการนั้นทำให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหรือเพิ่ม demand เพิ่มขึ้นตามมาและเมื่อรวมผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณเงินทางด้านทองคำและอาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้การเพิ่มขึ้นของอุปสงค์และเงินเฟ้อในระดับราคาสินค้าที่สูงขึ้นในท้ายที่สุดแล้วจะทำให้เกิดการขาดดุลการค้าของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้การนำเข้าสินค้ามากขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าสูงขึ้นจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าส่งออกลดลงมีปริมาณการส่งออกลดลงในที่สุด

0 ความคิดเห็น